Herregistratie huisarts

Herregistratie huisarts

Om voor herregistratie in aanmerking te komen nadat je vijf jaar gewerkt hebt als huisarts moet je gemiddeld 2 dagen per week gewerkt hebben als huisarts in de reguliere dagpraktijk. Daarnaast kun je ook nog andere werkzaamheden verrichten als huisarts.

Om de uren te registreren zijn er twee handige formulieren welke verstrekt zijn vanuit de RGS:

Eisen RGS

Welke eisen stelt de RGS aan de werkzaamheden? Hieronder staat een samenvatting van de tekst uit het document. Bij werken in het buitenland is het raadzaam om even contact op te nemen met de RGS om te zien of de werkzaamheden in het buitenland (gedeeltelijk) voldoen voor de herregistratie.

In de basis moet je over 5 jaar gemiddeld 16 uur per week hebben gewerkt als huisarts in de regulier praktijk. Daarnaast moet je gemiddeld 50 uur per jaar ANW-diensten hebben verricht.

Indien je bijvoorbeeld werkzaam bent in de asielzoekerszorg of het gevangeniswezen gelden andere regels. Grotere detacheerders hebben ervoor gezorgd dat deze werkzaamheden vallen onder het hieronder genoemde punt 3. Informeer hier vantevoren naar zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Begin 2020 is de regelgeving aangepast. Zodra de exacte regelgeving bekend is, vind je deze hier terug.

Werkzaamheden

De werkzaamheden, bedoeld in artikel B.3., eerste lid van het Besluit herregistratie specialisten omvatten in de huisartsgeneeskunde

  1. Gedurende de dag het houden van spreekuren, het afleggen van huisbezoeken en acute hulpverlening;
  2. Alsmede, naast de tenminste gemiddeld 16 uur per week als bedoeld in artikel D.9, eerste lid, onder a van het Kaderbesluit CGS, gemiddeld over vijf jaar ten minste 50 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar of 25 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar in combinatie met 25 uur werkzaamheden per jaar in diensten in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten en dak- en thuislozen.

Wat is huisartsgeneeskundige zorg?

Onder huisartsgeneeskundige zorg wordt verstaan:

  1. welke wordt verleend in en vanuit huisartspraktijken;
  2. ten aanzien van een grotendeels vaste groep van de bevolking ter plaatse;
  3. zonder selectie naar leeftijd, geslacht, en aard van de ziekte of klacht;
  4. waarbij de zorg zich als regel over jaren uitstrekt;
  5. hierbij de continuïteit van de zorgverlening is gewaarborgd door een goede regeling voor waarneming bij afwezigheid van de huisarts, en
  6. waarbij de zorg zich uitstrekt over ten minste 800 ingeschreven patiënten.

Speciale regeling

In afwijking hiervan is van regelmatige uitoefening van het specialisme sprake, indien de huisarts gemiddeld over vijf jaar tenminste werkzaam is geweest:

  1. acht uur per week als huisarts als bedoeld in dit besluit en daarnaast;
  2. acht uur per week in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten, dak- en thuislozen, of in de avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost. De RGS kan onder deze algemene medische zorg tevens verstaan werkzaamheden in de dagzorg bij een huisartsenpost.

Mindering van dienstenverplichting

In afwijking van het eerste lid geldt voor een huisarts die 25 jaar aaneengesloten als huisarts is geregistreerd, gemiddeld over vijf jaar ten minste 25 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar.

Spreiding van uren

De werkzaamheden zijn elk evenwichtig verspreid over de betreffende periode van vijf jaar.